/ 6 نظر / 6 بازدید
ساحل

به چشمهایت که نگاه میکنم نفسم می گیرد.... چشمهایت می گویند که دلت هوای رفتن دارد.... و من میدانم دنیا تو را ازمن خواهد گرفت.... و من می دانم که نمی شود حواست را پرت کنم و بخواهم کمی بیشتر بمانی... چشمهایت انگار امتداد تمام ِ جاده های دنیاست... می روی....و می دانم ..... نفسم می گیرد....نفسم می گیرد..

ℳohaℳad ☀ N a V i D

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] ای بـــــــــــــــــــدک نبـــــــــود