او “مـــرد” است

دستــــانش از تو زِبرتر و پهن تر است صورتش ته ریشى دارد قلبش به وسعـــتِ دریــــا جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرود و تنـــهایی را می بلعد

او با همــــان دستان پهن و زبرش تورا نوازش می کند با همان صورت ناصاف و ناملایم تورا می بوسد و تو آرامــــ می شوى

آنقــــدر اورا نــامــــرد “ نـخـوان ” آنقدر پول و ماشین و ثـــــروتش را “ نـسنـج ”

فـقـط بـه او “ تـوجـه کــن ” تا زمین و زمان را برایــت بـدوزد …

فقــــط باهاش “ رو راست باش ” تا دنیا را به پایت بریزد

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

اگر هم یک مرد روراست باشد یک زن به خاطرش از یک دنیا چشم پوشی می کند.