عناصر ماه ها

روان شناسان باستان معتقد بودند که افراد از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به چهــار دسته تقسیم می شوند :

1. عنصر آتــش "الهــام پذیــر"
( فـروردین، مـرداد، آذر ) پر انرژی، پرتحرک و عاشق زندگـی .این افراد به ظاهر خیلی اهمیت میدهند و زندگی تجملی را دوست دارند. بسیار تاثیر گذار در دیگران و جذاب هستند.
2. عنصر هـوا (باد) "نیروهای ذهنی "
(خـرداد، مهـر، بهمـن ) قدرت فرکانس مغزی بسیار قوی در گیرنده و فرستنده، دید بسیار قوی، فکر آزاد و از هوش و ذهن بسیار قوی برخوردار هستند.
3. عنصر خــاک "مادی "
( اردیبـهشت، شهریـور، دی ) اهل زندگی معمولی و بی ریا، عاشق مالکیت، کمی عجول و بسیار مهربان و حساس هستند.
4. عنصـر آب "احساسات"
( تیـر، آبـان، اسفنـد ) زود رنج و عاطفی، استاد لذت بردن از تمام لحظات، روان و دارای احساساتی پاک هستند.

دوستان شما کدوم ماهید؟

/ 0 نظر / 21 بازدید