بی خیال ......

دســــتـــهـایـش : بـا مـن . . .

چـــــشــــمـهـایـش : در خـیـابـان . . .

دلـــــــــــــــــــــــش : . . . ! ! ! ؟ ؟ ؟

بــی خـــیـــال . . .

ایـــن یــکــی را نــمـیـخـواهــم بــدانــم . . . ! !

/ 1 نظر / 5 بازدید