غم دنیاست !!!

 

خدایا من گناهی نکرده بودم که اینک قلبی شکسته در سینه دارم . . .
گناه من چه بود که بازیچه دست این و آن بودم !
هر که آمد بر روی قلبم پا گذشت و رفت
 
 

و حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد !
/ 0 نظر / 5 بازدید