/ 2 نظر / 6 بازدید
ساحل

دردناکـــ استــ دوستـــ بداری و گمـــان کنی دوستتـــ دارند حال آنکـــ ه او یگانــ ه هستی تـــو باشــد و تـــو یکی از هزاران لذتـــــ او .

ساحل

*امروزهمان فردايي است كه ديروزمنتظرش بودي *براي زندگي فكركنيد ولي غصه نخوريد *هميشه سعي كنيدپيشنهادكنيدنه تحميل *عادت پلكان جهنم است *كسي كه درحضورتوازتوبترسددرغياب توازتونفرت دارد *نتيجه اراده ضعيف حرف است و نتيجه اراده قوي عمل است *شيطان افرادبيكارراشكارمي كند *وقتي خوشحاليت راباديگران تقسيم مي كني خوشحاليت چندبرابرمي شود *كساني تحقيرمي شوندكه بگذارندتحقيرشان كنند *شادبودن تنهاانتقامي است كه ازدنيامي توان گرفت