...

/ 4 نظر / 3 بازدید
ارزو

خدایــــــــــــــا..... دلم زنگ تفریح میخواهد............ باورکن خســـــــــــته شده امــــــــــ.... ازاین کلاس رقصیـــــــــــدن به سازدنیــــــــــا.... بیشترین دروغی که تواین دنیاگفتم: اینه.....خوبم....!

ساحل

انگار پنجشنبه به دنیا آمدم؟؟! دل به هرچی میبندم باید فاتحشو خوند....

ساحل

خــــدایــا یــه بُــــر بــه ایــن زنــدگیــمون بــزن شایــد دو تــا حکــم افتــاد دستمــون که هــر نامــــردی آســش رو بــه رخ مــا نکــشــه...

هیچکس تنها نیست...

ممنون که اومدی[قلب] مرا خود با تو سری در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجدی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست مبر،ظن کز سرم سودای عشقت رود تا بر زمینم استخوان هست اگر پیشم نشینی دل نشانی وگر غایب شوی در دل نشان هست سعدی